Câu chuyện

“Chuyển đổi số là phát triển chính quyền số giúp người dân được phục vụ tốt hơn, là phát triển kinh tế số giúp người dân giàu hơn và là phát triển xã hội số giúp người dân hạnh phúc hơn”

Xem tất cả

“Trong chuyển đổi số, câu hỏi đúng quan trọng hơn câu trả lời, bài toán tường minh quan trọng hơn lời giải”

Giới thiệu

Cục Chuyển đổi số quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; là đầu mối tổng hợp, tham mưu, điều phối, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Cục Chuyển đổi số quốc gia có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 1925/QĐ-BTTTT ngày 19/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số quốc gia.Công cụ hỗ trợ

1

Cổng thông tin đánh giá & xếp hạng CĐS

Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) vừa được Bộ TT&TT công bố gồm 3 cấp: chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, chỉ số chuyển đổi số cấp bộ và chỉ số chuyển đổi số cấp quốc gia.

Xem Chi tiết
2

Nền tảng học trực tuyến mở đại trà

One Touch cung cấp kỹ năng số bao gồm kiến thức, ứng dụng và kinh nghiệm

Xem Chi tiết
3

Nền tảng học tập Công Dân Số

Hệ thống là dịch vụ hành chính công, cung cấp phương tiện giao tiếp giữa người dân và chính quyền, các tổ chức xã hội và cung cấp các tiện ích khác

Xem Chi tiết
4

Nền tảng khảo sát thu thập ý kiến VNFORM

Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân là kênh độc lập thu thập, tổng hợp ý kiến phản ánh, đánh giá của người dân liên quan đến mọi vấn đề đời sống kinh tế, xã hội. Cơ quan nhà nước thu thập, đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng các dịch vụ công; thu thập các ý kiến góp ý về các chính sách quản lý đã hoặc chuẩn bị ban hành. Nền tảng triển khai tập trung, nhưng các bảng khảo sát, câu hỏi xin ý kiến người dân có thể đưa vào từng dịch vụ công, từng nền tảng, tiếp cận đến từng người dân để thu thập thông tin đã được cá thể hóa

Xem Chi tiết
5

Cẩm nang chuyển đổi số

Hàng trăm câu hỏi chuyển đổi số thành công cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước

Xem Chi tiết
6

SMEdx - Chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Trực quan hóa dữ liệu giúp cơ quan nhà nước ra quyết định hiệu quả

Xem Chi tiết
7

Cổng thông tin dữ liệu quốc gia

Điểm đầu mối công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước

Xem Chi tiết
8

Hệ thống giám sát, đo lường EMC

Hệ thống EMC kết nối, thu thập số liệu về tình hình sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem Chi tiết