Xếp hạng Chuyển đổi số DTI

    Nội dung Tải xuống
    Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các tỉnh, thành phố
    trực thuộc trung ương năm 2020
    DTI 2021 Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các tỉnh, thành phố
    trực thuộc trung ương năm 2021