MỤC TIÊU CHÍNH ĐẾN NĂM 2025

70

Chính phủ điện tử

Xếp hạng Phát triển Chính phủ điện tử của LHQ: Nhóm 70 nước dẫn đầu.

50

Chỉ số CNTT

Xếp hạng chỉ số công nghệ thông tin (IDI): Nhóm 50 nước dẫn đầu.

50

Chỉ số cạnh tranh

Xếp hạng chỉ số cạnh tranh (GCI): Nhóm 50 nước dẫn đầu.

35

Chỉ số GII

Xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo (GII): Nhóm 35 nước dẫn đầu.

40

Chỉ số GCI

Xếp hạng chỉ số an toàn, an ninh mạng (GCI): Nhóm 40 nước dẫn đầu.

20%

Kinh tế số

Tỷ lệ kinh tế số: Kinh tế số chiếm tỷ trọng 20% trong GDP.

50%

Thanh toán điện tử

Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%

80%

Hợp đồng điện tử

Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%.

02%

Lao động kinh tế số

Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%

80%

Internet băng rộng cáp quang

Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 80%.

80%

Điện thoại thông minh

Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%

50%

Chữ ký số

Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%.

70%

Đào tạo kỹ năng số

Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%.

90%

Hồ sơ sức khỏe điện tử

Tỷ lệ người dân Việt Nam có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%.