• Giải pháp ứng dụng blockchain trong digital twin cho smart city

Giải pháp ứng dụng blockchain trong digital twin cho smart city

Tổng Quan

Đảm bảo an toàn thông tin và an toàn, minh bạch dữ liệu là một thành phần cốt lõi trong các hệ thống thông tin cho smart city, do đó bên cạnh các giải pháp truyền thống blockchain đóng một vai trò quan trọng.

Mong muốn giải đáp

Với mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin sử dụng Digital twin cho smart city hướng đến một thế giới ảo có luật lệ, an toàn, chúng tôi mong muốn tìm kiếm giải pháp sử dụng công nghệ blockchain hiệu quả trong lĩnh vực mới này.