• Xây dựng kho học liệu mở sử dụng cho giáo dục phổ thông

Xây dựng kho học liệu mở sử dụng cho giáo dục phổ thông

Tổng Quan

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày

03/6/2020 phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm

2025, định hướng đến năm 2030”. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Quyết định có nêu: “100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học.”

Trong giảng dạy trực tuyến, nguồn học liệu mở phong phú, có chất lượng là điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả hoạt động dạy học trực tuyến. Ngoài các đặc điểm của học liệu mở, kho học liệu này cần có thêm các đặc điểm:

- Phù hợp với chương trình Giáo dục phổ thông 2018;

- Đã được cơ quan chuyên môn thẩm định;

- Dễ tiếp cận, sử dụng với số lượng lớn giáo viên.

Thực trạng

Vấn đề xây dựng kho học liệu đã đặt ra từ nhiều năm nay, được xác định rõ trong Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Tuy nhiên, trong thực tế triển khai thí điểm giảng dạy trực tuyến những năm qua, nguồn học liệu mở thiếu về số lượng, chưa có thẩm định về chất lượng của các cơ quan chuyên môn. Bài toán xây dựng kho học liệu mở phải được xây dựng ở tầm quốc gia mới có thể đảm bảo xây dựng được kho học liệu phong phú, có chất lượng, tiết kiệm chi phí.

Tổ chức cá nhân đưa ra bài toán

Họ và tên: Đinh Ngọc Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0912.667.212

Thư điện tử: dinhngocson@quangninh.gov.vn