Định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với công tác Tổ Công nghệ số cộng đồng năm 2023

Năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thúc đẩy hoạt động Mạng lưới Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) trên toàn quốc để hỗ trợ mạnh mẽ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quy mô quốc gia về chuyển đổi số tại địa phương, hướng đến tăng cường năng lực, thiết lập công cụ số, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Tổ CNSCĐ.


1. Cập nhật, bổ sung khóa học về phát triển

Tổ CNSCĐ cho cán bộ chính quyền cấp huyện, cấp xã Dự kiến khóa học sẽ gồm các chuyên đề sau: Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực thi và giám sát hoạt động Tổ CNSCĐ; kỹ năng ứng dụng nền tảng số trong truyền thông, tuyên truyền,...

Hằng tháng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức phổ biến, trao đổi, hướng dẫn, hỏi đáp về một chuyên đề cụ thể.

2. Cập nhật, bổ sung khóa học về kỹ năng Tổ CNSCĐ cho thành viên Tổ CNSCĐ và người dân

Dự kiến sẽ có 2 phiên bản, một phiên bản dành cho thành viên Tổ CNSCĐ và một phiên bản dành cho người dân. Thành viên Tổ CNSCĐ ưu tiên thời gian hoàn thành khóa học này bằng hình thức trực tuyến trong Quý III năm 2023.

3. Dự kiến khóa học sẽ gồm các chuyên để sau:

- Sử dụng trình duyệt an toàn;

- Sử dụng nền tảng số để làm việc, cộng tác;

- Tìm kiếm thông tin hiệu quả;

- Tạo tài khoản và kho dữ liệu cá nhân trực tuyến;

- Sử dụng dịch vụ công trực tuyến;

- Thanh toán trực tuyến;

- Mua sắm trực tuyến;

- Học tập và ôn luyện trực tuyến;

- Chặn và lọc tin rác hiệu quả trên trình duyệt;

- Bảo vệ bản thân trực tuyến;

- Bảo vệ gia đình trực tuyến; Giải trí trực tuyến.

4. Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ CNSCĐ

5. Phổ biến, chia sẻ các mô hình, cách làm hay, điển hình, sáng tạo

Tổng hợp các mô hình, cách làm hay, điển hình, sáng tạo trong hoạt động của Tổ CNSCĐ

để phổ biến, chia sẻ cho các địa phương tham khảo.

6. Tôn vinh, khen thưởng các địa phương triển khai có hiệu quả hoạt động của Tổ CNSCĐ

7. Hỗ trợ nền tảng số phục vụ hoạt động của Tổ CNSCĐ đối với các địa phương có nhu cầu


Kết thúc việc triển khai thí điểm hoạt động của Tổ CNSCĐ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian vừa qua tại Văn bản số 793/BTTIT-THH ngày 05/3/2022.

Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp bao gồm:

(1) Chủ động quyết định việc tổ chức triển khai hoạt động của Tổ CNSCĐ tại địa phương, vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế chuyển đổi số và các điều kiện đặc thù của địa phương.

(2) Tổ CNSCĐ tại địa phương với tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người" thực hiện 05 nhiệm vụ cơ bản:

- Sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thiết lập mỗi người dân một tài khoản dịch vụ công trực tuyến và một kho dữ liệu cá nhân trực tuyến để sử dụng dịch vụ công, chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước.

- Mua sắm trực tuyến gắn với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện các trang mua sắm trực tuyến tin cậy.

- Thanh toán trực tuyến an toàn, tiện lợi, tránh bị lừa đảo mất tiền, gắn với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Tự bảo vệ mình trên không gian mạng, tránh trường hợp bị lừa đảo trực tuyến, bị đánh cắp dữ liệu cá nhân.

- Sử dụng nền tảng số khác tùy đặc thù của địa phương.

(3) Sử dụng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ CNSCĐ để định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết hằng năm, kịp thời rút kinh nghiệm và điều chỉnh hoạt động của Tổ CNSCĐ.


Bài viết mới nhất

Làng số
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT  ĐỀ ÁN “KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT  VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG  ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”