• Nền tảng quản trị doanh nghiệp tổng thể cho doanh nghiệp lớn- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Nền tảng quản trị doanh nghiệp tổng thể cho doanh nghiệp lớn- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Tổng Quan

Hiện nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn số hóa các công tác nghiệp vụ mà chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung và phần mềm phân tích, xử lý, đánh giá số liệu để có những đánh giá, quyết sách phù hợp trong từng thời kỳ, thời điểm cụ thể. Tổng công ty đã triển khai một số phần mềm phục vụ cho công tác kinh doanh vận tải và điều hành chạy tàu, bao gồm:

- Hệ thống bán vé điện tử trên máy tính, website, điện thoại thông minh trên nền tảng IOS và Android, phần mềm kiểm soát hành khách đi tàu, ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán điện tử và hóa đơn điện tử để nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng. 

- Hệ thống quản trị vận tải hàng hóa và điều hành chạy tàu.

- Đang thử nghiệm cơ báo điện tử và tính toán tiền lương tài xế có kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống quản trị vận tải hàng hóa (triển khai từ ngày 18/10/2021).     

- Phần mềm thanh toán và đối chiếu sản phẩm tác nghiệp giữa Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị.

- Phần mềm quản lý vận chuyển hành lý - bao gửi. 

Các phần mềm và hệ thống trên đã giúp lãnh đạo các cấp của Tổng công ty ĐSVN và đơn vị thành viên có thể nắm bắt các hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Tổng công ty ĐSVN, tuy nhiên, các phần mềm rời rạc và chưa được hệ thống hóa và chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung. 

 

- Vấn đề cần giải quyết:

Cần xây dựng hệ thống quản lý và số hóa các quy trình quản trị điều hành, điều hành vận tải, quản lý kết cấu hạ tầng, vận tải… của Tổng công ty ĐSVN để có sự liên kết, trao đối và tối ưu hóa để tận dụng tối đa hiệu quả phân tích và xử lý của công nghệ thông tin. 

Cần có cơ sở dữ liệu tập trung và khai thác các tính năng của các hệ thống thông tin để đảm bảo tính thống nhất, nhất quán và toàn vẹn của số liệu phục vụ cho công tác quản trị 

Cần xây dựng hệ sinh thái số các hoạt động dịch vụ trên các nền tảng như mạng xã hội, webiste; triển khai các sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số tại các mảng dịch vụ như vận tải hành khách, hàng hóa, hành lý - bao gửi, cho thuê kết cấu hạ tầng…


Quy mô thị trường

Nền tảng áp dụng cho toàn bộ các đơn vị thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và phục vụ quản lý, vận hành toàn bộ các tuyến đường sắt được quy hoạch tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mong muốn giải đáp

- Xây dựng một nền tảng thống nhất dựa trên nâng cấp các phần mềm phục vụ quản trị doanh nghiệp, gồm: Quản trị nhân sự - tiền lương, quản trị tài chính - kế toán, quản lý điều hành vận tải, quản lý an toàn giao thông đường sắt, quản lý vật tư - kho,… và quản lý cơ sở dữ liệu tập trung và khai thác các tính năng của các hệ thống thông tin để đảm bảo tính thống nhất, nhất quán và toàn vẹn của số liệu phục vụ cho công tác quản trị. Cụ thể bao gồm các nội dung sau:

+ Nghiên cứu xây dựng và triển khai phần mềm quản trị nhân sự - tiền lương.

+ Nâng cấp và nhân rộng phần mềm quản trị tài chính - kế toán.

+ Xác định các tiêu chuẩn đầu hàm cung cấp dữ liệu phục vụ hệ thống ERP (cấu trúc cơ sở dữ liệu dùng chung của Tổng công ty ĐSVN).

+ Nghiên cứu xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý an toàn giao thông đường sắt.

+ Nghiên cứu xây dựng phần mềm nhắn tin thông báo về tai nạn giao thông, sự cố chạy tàu.

+ Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm để đánh giá chất lượng của nhân viên trực tiếp làm công việc chạy tàu.

+ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung.

- Phát triển hệ sinh thái số các hoạt động dịch vụ trên các nền tảng như mạng xã hội, webiste; triển khai các sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số tại các mảng dịch vụ như vận tải hành khách, hàng hóa, hành lý - bao gửi, cho thuê kết cấu hạ tầng…


Văn bản liên quan

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành Giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ”

- Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050    

- Quyết định số 2269/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.


Tổ chức cá nhân đưa ra bài toán

- Tổ chức: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

- Cá nhân:

+ Họ và tên: Nguyễn Chính Nam                 

+ Chức vụ: Trưởng Phòng

+ Điện thoại: 0904564950

+ Thư điện tử: Nam.nguyenchinh@vr.com.vn


Tổ chức, cá nhân sẵn sàng cho áp dụng thử nghiệm

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Thông tin liên hệ

- Tổ chức: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cá nhân:

+ Họ và tên: 

+ Chức vụ: 

+ Điện thoại: 

+ Thư điện tử: