Tổ chức tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên quy mô quốc gia

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô quốc gia với tiến độ “thần tốc” (khoảng 95% cơ quan, đơn vị) so với thời gian để các Cơ sở dữ liệu quốc gia trước đó đạt mức độ bao phủ tương tự.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đẩy nhanh tiến trình phát triển Chính phủ số

Năm 2023 là năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới, trong đó tập trung vào số hóa, làm giàu và kết nối dữ liệu; tăng cường bảo vệ dữ liệu; đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/05/2023 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, quy định công tác xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương là trách nhiệm của Bộ Nội vụ, bộ, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức; được thực hiện thống nhất, đồng bộ, khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kể từ khi được tuyển dụng, ký hợp đồng lao động cho đến khi không còn làm việc tại các cơ quan nhà nước; bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian trong việc thu thập, chỉnh sửa, cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước.

Khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước (Nguồn: Báo điện tử Chính phủ)


Chặng đường xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức “đồng bộ” - “thần tốc”

Tính đến ngày 30/06/2023, đã có 96 bộ, ngành, địa phương (trong đó 33 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố) hoàn thành kết nối và đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, có 55 bộ, ngành, địa phương đã đồng bộ dữ liệu (gồm 07 bộ, ngành và 48 địa phương), các đơn vị còn lại đang tiếp tục đồng bộ dữ liệu về bảo đảm đủ số liệu của giai đoạn 1. Tổng số dữ liệu được đồng bộ tự động về Cơ sở dữ liệu quốc gia đến thời điểm này là 2.087.114 hồ sơ (trong đó bộ, ngành là 132.626/253.837 hồ sơ, đạt 50,25%; địa phương là 1.974.488/2.030.095 hồ sơ, đạt 96,28%).

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô quốc gia với tiến độ “thần tốc” kết quả triển khai trong vòng 06 tháng đạt khoảng 95% cơ quan, đơn vị. Đây là kết quả thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là sự “quyết tâm”, quyết liệt của Bộ Nội vụ; kết hợp sự phối hợp nhịp nhàng của các bộ, ngành, địa phương; năng lực triển khai hệ thống lớn của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Lễ ký kết chương trình hợp tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
(Nguồn:Báo điện tử Thanh niên)


Tạo lập, kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhân sự trong các cơ quan nhà nước. Ngoài việc hợp nhất cơ sở dữ liệu trên toàn quốc, số hóa công tác quản trị dữ liệu, thống kê, báo cáo hỗ trợ công tác nghiên cứu, tham mưu hoạch định chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, còn giúp tiết kiệm chi phí... minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng mục tiêu xây dựng nền hành chính tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng, phát triển Chính phủ số của Bộ Nội vụ nói riêng và các bộ ngành, địa phương trong toàn quốc nói chung./.

Bài viết mới nhất

Phổ cập tên miền quốc gia .vn để phát triển kinh tế số và xã hội số
Thư viện sách số