Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống
2253/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện 06/10/2023
23/2022/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 23/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu 05/10/2023
24/2022/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 24/2022/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin" 05/10/2023
2208/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ Thông tin và Truyền thông 06/10/2023
17/2022/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 17/2022/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến" 05/10/2023
20/2022/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 20/2022/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất" 05/10/2023
21/2022/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 21/2022/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng" 05/10/2023
18/2022/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư số 18/2022/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 MHz đến 2000 MHz" 05/10/2023
22/2022/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 22/2022/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện" 05/10/2023
19/2022/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 19/2022/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất" 05/10/2023