Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống
69/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 06/10/2023
36/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ 06/10/2023
26/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia 06/10/2023
10/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định ban hành Chỉ số theo dõi thi hành pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông 06/10/2023
25/2022/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 25/2022/TT-BTTTT quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm 05/10/2023
2511/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 06/10/2023
2418/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023 06/10/2023
2291/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 06/10/2023
2264/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 06/10/2023
2254/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 06/10/2023