Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống
490/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 06/10/2023
483/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động triển khai chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ 06/10/2023
466/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022 06/10/2023
02/2023/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư số 02/2023/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 05/10/2023
419/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ 06/10/2023
261/QĐ-TTg Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định 261/QĐ-TTg năm 2023 về công nhận Khu phức hợp văn phòng FPT là Khu công nghệ thông tin tập trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành 04/10/2023
376/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 06/10/2023
219/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300-2400 MHz 06/10/2023
01/VBHN-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 01/VBHN-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu 05/10/2023
01/2023/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 01/2023/TT-BTTTT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương 05/10/2023