Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống
13/2023/NĐ-CP Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân 04/10/2023
348/QĐ-TTg Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 04/10/2023
566/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 06/10/2023
570/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 06/10/2023
08/2023/QĐ-TTg Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định 08/2023/QĐ-TTg về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành 04/10/2023
531/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021-2025, theo Quyết định số 2119/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2021 06/10/2023
513/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 06/10/2023
512/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hành động cập nhật kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021 - 2025 06/10/2023
522/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc phân công trách nhiệm đầu mối thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia năm 2023 phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 06/10/2023
516/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai "Năm dữ liệu số quốc gia" của Bộ Thông tin và Truyền thông 06/10/2023