Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống
885/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 06/10/2023
879/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương 06/10/2023
848/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các địa phương năm 2023 06/10/2023
791/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 40/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 06/10/2023
781/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 06/10/2023
765/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách 06/10/2023
739/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 12/10/2023
738/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 12/10/2023
726/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động Năm dữ liệu số quốc gia và phát triển dữ liệu mở của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 06/10/2023
705/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 06/10/2023