Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống
1079/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam 05/10/2023
1080/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 05/10/2023
1068/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Khung tiêu chí, thành lập Hội đồng và quy trình xác định thí điểm nền tảng số phục vụ người dân năm 2023 05/10/2023
1033/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành bộ tiêu chí tạm thời đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 05/10/2023
32/2023/ND-CP Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định 32/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2016/NĐ-CP hướng dẫn về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự 04/10/2023
1001/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 06/10/2023
28/2023/NĐ-CP Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ 04/10/2023
951/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí 06/10/2023
04/2023/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 05/10/2023
03/2023/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 03/2023/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 05/10/2023