Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống
1276/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định gia hạn và công nhận nền tảng số đạt tiêu chí Nền tảng số phục vụ người dân năm 2023 đối với Nền tảng Reavol 12/10/2023
830/QĐ-TTg Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định 830/QĐ-TTg năm 2023 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ ban hành 04/10/2023
1230/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành khung tiêu chí và quy trình xét duyệt, công nhận, công bố và thu hồi công nhận nền tảng số quốc gia theo Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 02 năm 2022 05/10/2023
1216/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 05/10/2023
1214/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định gia hạn và công nhận nền tảng số đạt tiêu chí Nền tảng số phục vụ người dân năm 2023 đối với Nền tảng số VOV Bacsi24 12/10/2023
07/2023/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 07/2023/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 05/10/2023
05/2023/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 05/2023/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 05/10/2023
06/2023/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 06/2023/TT-BTTTT hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình 05/10/2023
20/2023/QH15 Luật Công nghệ thông tin Luật Giao dịch điện tử 2023 05/10/2023
20/2023/QH15 Luật Công nghệ thông tin Law No. 20/2023/QH15 dated June 22, 2023 on Electronic Transactions 05/10/2023