Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống
1495/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại 05/10/2023
1498/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính 05/10/2023
1435/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định gia hạn và công nhận Nền tảng số đạt tiêu chí Nền tảng số phục vụ người dân năm 2023 đối với Nền tảng Công cụ tìm kiếm và Trình duyệt Cốc cốc 12/10/2023
1416/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông 05/10/2023
09/2023/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 05/10/2023
08/2023/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 08/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 05/10/2023
03/VBHN-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 03/VBHN-BTTTT quy định về danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 05/10/2023
1346/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 05/10/2023
1335/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 05/10/2023
1288/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành 04 Chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông thuộc Tiểu dự án - Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 05/10/2023