Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống
1816/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông 11/10/2023
1762/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 11/10/2023
1758/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ 11/10/2023
1751/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng 11/10/2023
1079/QĐ-TTg Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định 1079/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành 04/10/2023
59/2022/NĐ-CP Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử 04/10/2023
13/2022/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông 12/10/2023
1590/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc giao nhiệm vụ và phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền triển khai Tiểu dự án 1 - Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên hệ thống thông tin cơ sở 11/10/2023
1557/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 11/10/2023
53/2022/NĐ-CP Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật An ninh mạng 04/10/2023