Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống
2125/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 06/10/2023
2118/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế số và Xã hội số 11/10/2023
09/2022/QH15 Luật Công nghệ thông tin Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022 05/10/2023
09/2022/QH15 Luật Công nghệ thông tin Law No. 09/2022/QH15 dated November 09, 2022 on Amendments to some Articles of the Law on Radio Frequencies 05/10/2023
15/2022/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 12/10/2023
14/2022/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 12/10/2023
1956/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở 11/10/2023
1925/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số quốc gia 11/10/2023
1855/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng 11/10/2023
71/2022/NĐ-CP Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định 71/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 04/10/2023