Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia là điểm truy cập chính thức của “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu 2030: Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Mục tiêu của chuyển đổi số

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

80% được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả ...

Hồ sơ công việc tại các cấp

90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)

Chế độ báo cáo

100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Kinh tế số chiếm 20% GDP
Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%
Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%
Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã
Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh
Chính phủ điện tử

Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI)

Hoạt động kiểm tra

50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

Cơ sở dữ liệu Quốc gia

100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội

Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI)
Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh (GCI)
Việt Nam thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo (GII)
Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%
Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI)
;